دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت

دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

                                                 "حافظ"

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>