دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

"اثربخشی بسیاری از داروها،ارتباط مستقیمی با مصرف به موقع آنها در زمان معین دارد.در ایام روزه داری خودسرانه نوبت داروی خود را قطع ننمایید."

                                             معاونت غذا و دارو دانشگاه

 

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>