دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

فراخوان

معاونت توسعه دانشگاه از ثبت تجارب و ارائه پیشنهادات کلیه کارکنان و مدیران استقبال می نمایند.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی:

به آدرس سامانه ثبت تجارب کارکنان و مدیران

Exm.behdasht.gov.ir

و

ارائه ایده و پیشنهاد

sus.behdasht.gov.ir

مراجعه فرمائید.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>