دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

 پویش ملی دانشگاهیان ایران 

بهار همدلی

بازسازی خانه های مسکونی تخریب شده در مناطق سیل زده کشور

شماره کارت:۵۰۴۱۷۲۱۰۷۱۵۴۱۴۲۰

شبا:IR ۰۵۰۷۰۰۰۰۱۰۰۰۲۱۶۴۸۶۶۶۱۰۰۱

شماره حساب:۱۰/۶۴۸۶۶۶۱/۱

به نام:دکترجلالی، دکترپورامیر، دکتر گنجی نزد بانک رسالت

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>